Japanese tattoos

japanese foo dog
japanese warrior (samurai)